S103 Awtomatiki silindr görnüşli ekran printeri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Aýna / plastmassa silindr turbalary, çüýşeler, çakyr gapaklary, dodak boýaglary, şprisler, ruçka ýeňleri we ş.m.

Umumy düşündiriş

1.Wakuum roboty bilen awto guşak ýüklemek ulgamy.
Hopper we jam iýmitlendirijisi bilen doly awtomatiki ýükleýiş ulgamy.
2.Awto korona bejergisi
3.Auto deslapky hasaba alynmak
4. gysgyçlar ýa-da mandelli jigler islege bagly
5. Europeewropadan ýokary netijelilikli elektrod UV bejeriş ulgamy.(LED UV ulgamy islege bagly)
6. Iň oňat takyklyk bilen Japanaponiýadan “Sandex” görkezijisi
7. CE bilen howpsuz enjamyň ýapylmagy
8.PLC dolandyryş we duýgur ekran ekrany.

Tehniki maglumatlar

  S103
Tizlik 2400-3000pcs / sag
Önümiň ululygy Ø10-75 mm, H: 35-150 mm
Çap ediş meýdany Ø10-75 mm, H: 35-130 mm
Howanyň basyşy 6-7bar
Gaz basyşy 1.5bar
Elektrik üpjünçiligi 380V, 3 tapgyr
Ölçeg 1100x1300x1700mm
Agramy 900 kg

Nusgalar

htr (1)
htr (3)
htr (2)

Haryt bilen tanyşlyk

Bilelikdäki başlangyçlar bilen aramyzdaky işiň özara peýda getirjekdigine ynanýarys.OEM China 1 reňkli poslamaýan polatdan ýasalan suw çüýşeleri / fitnes içgiler çüýşeleri / plastmassa ýuwulýan çüýşeler awtomatiki ekran printeri üçin ýokary hilli we bäsdeşlik nyrhyny aňsatlyk bilen kepillendirip bileris, ýokary hilli önümçilige doly wepalylygy sebäpli kompaniýamyz çalt ulaldy we ady ulaldy. , harytlaryň uly bahasy we uly müşderi üpjün edijisi.

OEM Hytaý çüýşeleriniň ekrany printeri, Mugs ekrany çap ediji maşyn bilen üpjün ediň, ajaýyp çözgütler, ýokary hilli hyzmat we çyn ýürekden hyzmat etmek bilen, müşderileriň kanagatlanmagyny üpjün edýäris we müşderilere özara bähbit üçin gymmatlyk döretmäge we ýeňiş gazanmak ýagdaýyny döretmäge kömek edýäris.Bütin dünýädäki müşderilere biziň bilen habarlaşmak ýa-da kompaniýamyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz.Professional hyzmatymyz bilen sizi kanagatlandyrarys!

Circumstanceagdaýyň üýtgemegine gabat gelýän pikir edýäris we ulalýarys.Professional Hytaý Hytaý awtomatiki ýerleşdiriş reňki üçin ýaşaýyş bilen birlikde has baý akyl we beden gazanmagy maksat edinýäris, siziň bilen bilelikde uzak möhletli işewürlik kärhanalaryny döretmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Siziň bellikleriňiz we teklipleriňiz hakykatdanam minnetdar.

Professional Hytaý Fiksirleme Ulgamy Plastiki Çüýşe Ekran Printeri, Tejribeli zawod hökmünde biz ýöriteleşdirilen sargytlary kabul edýäris we spesifikasiýany we müşderiniň dizaýn gaplamasyny görkezýän suratyňyz ýa-da nusgaňyz ýaly edýäris.Kompaniýanyň esasy maksady, ähli müşderilere kanagatlanarly ýatda saklamak we uzak möhletleýin işewürlik gatnaşyklaryny ýola goýmak.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşýandygyňyzy anyklaň.Ofisimizde şahsy duşuşmak isleseňiz, diýseň begenýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň