G322-8 servo bilen dolandyrylýan ekran printeriniň hemmesini awtomatlaşdyryň

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Allhli görnüşleraýna çüýşeler, käseler, küýzeler ýokary önümçilik tizliginde.Konteýnerleriň islendik görnüşini 1 çap görnüşinde çap edip biler.

Umumy düşündiriş

1.Silane ýa-da Pirosil bejergiden öňki ulgam islege bagly däl
2. servhli sero bilen dolandyrylýan awtomatiki çap ulgamy: çap kellesi, tor çarçuwasy, aýlanma, servo hereketlendirijileri tarapyndan dolandyrylýan çap ediş stansiýasy ýokary / aşak.
3. Aýlanmak üçin sürülýän aýratyn servo motorly ähli jigler
4.Auto UV her çapdan soň bejerýär.ABŞ-dan LED ýa-da mikrotolkun UV ulgamy, Europeewropadan elektrod UV ulgamy
5. Bir önümden beýlekisine çalt we aňsat üýtgeşme.Diňe duýgur ekranda ähli parametrleri düzmek.
6.PLC dolandyryş we duýgur ekran operasiýa ulgamy internet internet birikmesi üçin Wifi bilen duýgur ekran, geljekde tehniki hyzmat etmek we CE bilen Howpsuzlyk amalyny ýokarlandyrmak üçin aňsat.

Görnüş

1. Ikinji reňk UV çap edilen bolsa, ikinji reňk gyzgyn möhür basmak bilen çalşyrylyp bilner
2. plönekeýleşdirilen model: Diňe silindr çüýşeler üçin G323-328R.

Tehniki maglumatlar

Parametr \ element 322-8
Kuwwat 380VAC 3Paza 50 / 60Hz
Howanyň sarp edilişi 5-7 bar
Çap etmegiň iň ýokary tizligi (kompýuter / min) 30-50
Diametri çap etmek 25--90mm
Önümiň beýikligi 50-300mm
UV güýji 5kw elektrod, 200-240w / sm

Nusgalar

jty (1)
jty (2)

Enjamyň esasy bölekleri

Servo motory: “Mitsubishi”
PLC: Mitsubishi ýa-da Beckhoff
Indeksator: Sandex (Japanaponiýa)
Esasy motor: Tsubaki (Japanaponiýa) ýa-da SEW (Germaniýa)
UV ulgamy: HPE
Inwertor: Panasonic
Röleler: Omron
Sensorlar: Omron
Wyklýuçateller we beýleki elektronika: Schneider, Hager we ş.m.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hytaýdaky beýleki üpjün edijiler bilen deňeşdiriň.
1. Indeksator: has uly görkezijini we has güýçli hereketlendirijini ulanýarys, şonuň üçin enjamymyzyň tizligi olaryňkydan 30% çalt.
2. Rack: enjamymyzyň çarçuwasy olaryňkydan has durnukly we güýçlidir, bu bolsa enjamymyzyň has ýokary tizlikde işlemegine mümkinçilik berýär.
3. Servo ulgamy: Bäsdeşi Hytaýda öndürilen servo motoryny ulanýan bolsa, ähli “Mitsubishi” ýokary hilli servo hereketlendirijilerini ulanýarys.
4. Servo moduly: bäsdeşi modul ýasaýarka, hünärmen üpjün ediji tarapyndan öndürilen Taýwandan ýokary hilli sero modulyny ulanýarys.Qualityokary hilli sero moduly berkligi we has takyklygy üpjün edýär
5. Servo aýlanyşy: serwony armatura bilen birikdirmek üçin dişli guty ulanýarys, şonuň üçin armatura (önümler) aýlanmagy has durnukly we güýçli, serwony göni armatura bilen birleşdirýärler.Köplenç aýlanmak üçin az güýç sebäpli sero duýduryşy
6. adingüklemek we düşürmek: gaty ýönekeý we gowşak robot ulanýarlar, gaty haýal, servo robot goluny ulanýarys, has çalt, güýçli we has durnukly.
7. UV: UV çyrasy hytaý markasyny ulanýar, erbet hili we ýeterlik güýji ýok.UV ulgamyny Europeewropadan ulanýarys.Bäsdeşiň UV gatnawy bolsa tizligi gaty haýallaşdyrýan pes dizaýn
8. Öňünden bejermek: aýna üçin deslapky bejerginiň 2 görnüşinde ökde bolan ýeke-täk öndüriji.Bizde Europeanewropaly Pirosil bejergisi we Amerikan Silane bejergisi bar.Şu wagta çenli aýna üçin öňünden bejergini hödürläp biljek hytaý öndürijisi ýok.Öňünden bejermek bolsa ýelmeşmegiň açarydyr
9. Bazar: maşynlarymyzy esasan Europeewropada we ABŞ-da bazarda gaty gowy abraý bilen satýarys.Maşynlarymyzyň 80% daşary ýurt bazary üçin.Bäsdeşimiz esasan maşynlary içerki bazarda satýar.Erbet habar, Hytaý bazaryndaky maşynlarynyň 80% -i esasan ýelmeşme problemasy we durnuksyzlyk sebäpli servo duýduryşy uklaýar.
10. Tejribeler: diňe bir aýna üçin maşyn ýasamak bilen çäklenmän, ABŞ-daky Wonderful kompaniýasy üçin çakyr çüýşelerini hem çap edýäris.Her ýyl çüýşeleri üçin awtomatiki aýna çap ulgamynyň doly hatary bar.Birnäçe ýyllap çap etmek bilen, aýna çap etmekde has ökde.Diňe maşyn öndürmek bilen çäklenmän, syýa, mesh, ýelmeşme, öňünden bejermek ýaly çap etmek hakda hem bilýäris ... thehli tejribeleri müşderimize mugt geçirýäris.

Haryt bilen tanyşlyk

Strategiki pikirlenmä, ähli segmentlerde yzygiderli döwrebaplaşdyryşa, tehnologiki ösüşlere we elbetde ODM China Compact Structure Rotary Screen Ceramic Anilox Roller Flexographic Film Çap ediş Metbugat üpjünçiliginde üstünlik gazanmagymyza gönüden-göni gatnaşýan işgärlerimize bil baglaýarys, şu günem durup, has uzyn gözleýäris termin, dünýädäki hyzmatdaşlary biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.

“ODM China Label Printing Machine”, Sanly Çap ediş Metbugaty bilen üpjün ediň, Toparymyz dürli ýurtlarda bazaryň isleglerini gowy bilýär we dürli bazarlara iň oňat bahadan amatly hilli önümleri üpjün etmäge ukyply.Köp ýeňiş ýörelgesi bilen müşderileri ösdürmek üçin kompaniýamyz eýýäm ökde, döredijilikli we jogapkärli topar döretdi.

Jemi satuw toparymyz, gurluş toparymyz, tehniki işçi güýjümiz, QC topary we paket toparymyz bar.Indi her çemeleşme üçin gaty gowy gözegçilik proseduralary bar.Mundan başga-da, ähli işgärlerimiziň iň pes bahasy bolan “China Full Servo Driven Large Chiller Drum Shrink Sleeve Print Press” neşirýat pudagynda tejribeli, siziň bilen bilelikde uzak möhletli işewürlik birleşiklerini döretmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Siziň bellikleriňiz we teklipleriňiz hakykatdanam minnetdar.

Iň pes bahasy Hytaý kagyz kuboklary we sumkalar çap ediji maşyn, çeýe gaplama, Ajaýyp önümler, ýokary hilli hyzmat we çyn ýürekden hyzmat etmek bilen, müşderileriň kanagatlanmagyny üpjün edýäris we müşderilere özara bähbit üçin gymmatlyk döretmäge we ýeňiş gazanmak ýagdaýyny döretmäge kömek edýäris.Bütin dünýädäki müşderilere biziň bilen habarlaşmak ýa-da kompaniýamyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz.Ussat hyzmatymyz bilen sizi kanagatlandyrarys!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň