GH350 Aýna çüýşeler üçin awtomatiki gyzgyn möhürleýji maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

EnjamGH350ähli görnüşinde gyzgyn möhürlemek üçin niýetlenendir aýna çüýşelerwe käseler ýokary önümçilik tizliginde.Möhürlenen aýna gaplaryň ähli görnüşine laýyk gelýär başlangyç esas.Aýna gaplary bellige alyş nokady bilen ýa-da bolmazdan möhürlemäge ukyply.Ygtybarlylyk we tizlik, enjamy oflayn ýa-da 24/7 önümçilik üçin ideal edýär.

Düşündiriş

Servo sürýän robot bilen awtomatiki ýüklemek.Konweýerde duran çüýşeler
Pnewmatik goldaw bilen awtomatik gyzgyn möhürleme
Servo bilen dolandyrylýan möhürleme kellesi, her bir aýratyn sazlanylýan basyş bilen
Aýry-aýry servo motorly hereketlendirijiler
Motorly rolik
Folga metbugat ulgamy
Indekser bilen dolandyrylýan keseligine aýlanýan stol ulgamy, 4 stansiýa
Japanaponiýadan ýokary takyklyk görkezijisi
Sero sürýän robot bilen düşürilenden soň konweýerde duran çüýşeler
CE standart howpsuzlyk dizaýny bilen oňat gurlan maşyn jaýy
Duýgur ekrany bilen PLC dolandyryşy

Tehniki maglumatlar

Iň köp çap etmegiň diametri Daş-töwereginde 90mm
Önümiň iň ýokary diametri 90mm
Iň köp çap etmegiň uzynlygy 150mm
Önümiň iň ýokary beýikligi 350mm
Çap etmegiň tizligi 20-35pcs / min
Rolik uzynlygy 150mm

Haryt bilen tanyşlyk

"Yhlas, täzelik, çynlakaýlyk we netijelilik" müşderiler bilen bilelikde özara jogap bermek we lomaý bahadan Hytaý Hytaý Sx-280 Ekrany çap etmek we aýna üçin gyzgyn möhürlemek üçin uzak möhletleýin kärhanamyzyň dowamly düşünjesi bolar. we Plastiki obýekt, bu ugurdaky tendensiýa ýolbaşçylyk etmek biziň hemişelik maksadymyzdyr.1-nji synp önümleri we çözgütleri bilen üpjün etmek biziň niýetimizdir.Ajaýyp uzak möhletli bolmak üçin, öýüňizdäki we daşary ýurtlardaky ähli dostlaryňyz bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýäris.Önümlerimizde haýsydyr bir gyzyklanma bar bolsa, adatça biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Lomaý baha Hytaý Hytaý Çap ediş maşyny, Ekran Çap ediji, Kompaniýamyz “amatly bahalar, ýokary hilli, öndürijilikli wagt we satuwdan soňky hyzmat” biziň pikirimizdir.Geljekde özara ösüş we peýdalar üçin has köp müşderi bilen hyzmatdaşlyga umyt baglaýarys.Biz bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň