Ekranda çap ediji maşynlaryň çap etmegiň artykmaçlyklary näme?

Ekrany çap edýän maşynlaryň çap etmegiň artykmaçlygy näme?Häzirki wagtda ekran çap ediji maşynlar dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Ekranda çap ediji maşynlar daşbasma, nagyş we agyrlyk bilen çap etmek bilen utgaşdyrylan galam görnüşinde çap edilýär.Dört esasy çap usuly hökmünde bellidir.Iň köp ulanylýan ekran printerini ulanyp ekrany çap etmekdir.Onda ekran çap ediji maşynlaryň çap etmegiň artykmaçlyklary näme?

1. Ekranda çap ediji maşyn tarapyndan çap edilen reňk düşnüklidir.

Ekranyň printerini çap etmek, ulanýan syýa görnüşine esaslanýar we beýleki pigmentler ulanylyp bilner.Şonuň üçin ekran printerini ulanyp ýagtylyga has çydamlydyr.Köp reňk çap edýändigi sebäpli, bildiriş tagtalary ýaly adamlar üçin açyk howada görkezilip bilinýän zatlarda ulanylýan çap, adatça ekran printeri arkaly çap edilýär.

2, önümi çap etmek üçin ekran çap ediji maşyny ulanmak, üç ölçegli güýçli duýga eýe

Ekranda çap etmekde ulanylýan syýa aýratynlyklary sebäpli, syýa gatlagynyň galyňlygy birneme ýokarydyr.Şonuň üçin beýleki çaphana usullary bilen deňeşdirilende, ekran çap ediji maşyn tarapyndan çap edilen önümler adamlary has stereoskopiki görkezer.Hususan-da, has jikme-jik bölekleriň käbirine syýa çap etmek, başga usullar bilen çap edilse, bulaşyk we düşnüksiz bolmagy ähtimal.Itöne ony ekran printeri bilen çap etseňiz, açyk görkezilip bilner.Mundan başga-da, ekrany çap etmek diňe bir gaty reňklerde däl, eýsem dürli reňklerde hem çap edilip bilner.

3, ekran çap ediji maşynyň çap ediş aralygy uly

Ekranyň printeri öz çarçuwasyny belli bir görnüşde çap edip bilýändigi sebäpli, ekranyň printerini ulanyp çap edilen önüm, beýleki çap ediş usullary bilen deňeşdirilende gaty gowy artykmaçlyk bolan beýleki çap usullarynyň önümlerinden has uly bolup biler.Şol sebäpli ekran printerleri çaphana pudagynda has uly çap diapazonyna eýe.Ösüş üçin bu gaty gowy artykmaçlykdyr.

Aboveokardaky ekran çap ediş maşynlarynyň çap etmegiň artykmaçlyklary bu ýerde hödürlenýär we ekrany çap etmek işi ýönekeý we düşünmek aňsat.Enjamy gurmak aňsat we işlemek aňsat.Kompaniýanyň işiniň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryň.


Iş wagty: 26-2020-nji noýabr