Ekrany çap ediji maşyn ekrany çap etmek usuly

Häzirki wagtda ekran çap ediji maşynlar dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Ekrany çap ediji maşynlaryň ekrany çap etmek önümçiliginde ekrany çap edýän ekranlar hapalanmaz, ýöne köplenç ekrany çap etmek üçin ekrany çap ediji maşynlary ulanýarys.Önümleriň görnüşleri köplenç ekrandaky hapalaryň arassalanmagyna sebäp bolýar, netijede galyndylar, çap etmegiň hiline täsir edýär we şablonyň hyzmat möhletini gysgaldýar.Onda ekrany çap ediji maşynyň ekranyny görkezmegiň usuly nähili?

Suratyň çap edilen böleginde hapa ýa-da gury syýa bar bolsa, ekrany hapalamaly.Metbugaty togtatandan soň çarçuwa göteriler.Bu wagt käbir operatorlar şablony sürtmek üçin abraziw mata ulanarlar.Aşaky tarapynda ses çaphanada eşidiljek derejede gaty we şablon köplenç zaýalanýar.

Hakyky bilimli operator, galam bilen çap edilen ýüzüni sürtmek üçin seýrek bir güýç ulanýar, sebäbi çap edilen suratyň aýdyňlygynyň, emulsiýa gatlagynyň grafiki interfeýsi bilen şekiliň ähli gyralarynyň açyk bolmagyny talap edýändigini bilýär.Gaty sürtmek, emulsiýa gatlagynyň şekil interfeýsine zeper ýetirip biler, hatda emulsiýa gatlagyny süpürip, diňe ýalaňaç mesh galdyryp biler.

Netokarky setli reňkli suratlar çap edilende, simiň aşagyndaky emulsifikator plyonkasynyň galyňlygy bary-ýogy 5-6um, toruň diametri bolsa diňe 30um bolup biler, ony gaty sürtüp bolmaz.Şonuň üçin gödek hapalanmazlygyň açary, galamyň ilki bilen hapalanmagynyň öňüni almakdyr.

Galamyň hapalanmagynyň esasy sebäbi, gury syýa meshde galmagyna sebäp bolýan nädogry syýa gözegçiligi.Çekdiriji esasly syýa ýa-da suwly syýa ulanylanda, munuň sebäbi syýa gaty inçe ýa-da gaty galyň.Syýa düzediş ýagdaýynda üýtgemeli däldir.UV bilen bejerip bolýan wilkalary ulananyňyzda, ekranyň UV ýagtylygyna täsir etmezligi we gün şöhlesiniň öňüni almak üçin tagallalar edilmelidir.

Syýa gözegçilik etmek we çap etmegiň tizligini nädogry sazlamak bilen baglanyşykly başga bir mesele, syýa kabul ediş torunyň deňsiz üpjün edilmegine we çalt guramagyna sebäp bolup biler.

Syýanyň guramagynyň iň soňky sebäbi, gysgyjyň nädogry goýulmagy ýa-da könelmegi.Köp sanly ekran çyzyklary bilen ajaýyp surat çap edilende, gysyş gyrasyny adaty ulanylanda deformasiýa ýa-da geýmek üçin ulanmak zerur.Şekiliň ýitiligi peselýär, bu bolsa syýa adaty meshden geçip bilmejekdigini görkezýär.Bu mesele wagtynda çözülmese, syýa meshde gurar.Bu kynçylyklardan gaça durmak üçin, gysgyjynyň ömrüni uzaltmak ýa-da çap etmegiň hili peselmezden ozal täze gysgyja geçmek üçin gysgyç wagtal-wagtal süýşürilmelidir.

Toruň kadaly işlemegi üçin syýa ýa-da aşaky gatlakdaky hapalary aýyrmaly.Howadaky hapalaýjy maddalaryň elektrostatik siňdirilmegi we ammar şertleriniň pesligi sebäpli substratyň üstü hapalanmagy mümkin.Aboveokardaky meseleler, ammar şertlerini gowulandyrmak we prosese gözegçilik etmek arkaly çözülip bilner.Mundan başga-da, ýoklaýjy we substraty zyýansyzlandyryjy enjam ulanylyp bilner.Tozanyň we hapanyň çap edilýän ýerden tora geçmeginiň öňüni alyň.

Galam hapalanan bolsa näme etmeli?Tekiz ekran printerini ulananyňyzda, bir topar sahypany çap edeniňizden soň printeri saklaň, soňra ekrany blotter bilen baglanyşdyrmak üçin blot kagyzy giriziň..

Ekranyň çap ediliş ýagdaýynda bolsun, soňra ekran arassalaýjy bilen abraziw däl ýumşak mata bilen galamyň üstündäki hapalary süpüriň.Gaty güýç ulanmaň, şonuň üçin hapalar toruň üstünden düşer.Aşakdaky sorujy kagyzda, zerur bolsa, ýuwujy kagyzyň bir bölegi bilen toruň arassalanmagyny gaýtalaň.Topokardan düşýän hapa bölejikleriň käbiri toruň üstünden geçip bilmejek derejede uly bolup biler, ýöne ýumşak mata bilen ýelimlenip bilner.Arassalanandan soň, şablony üfleýji bilen guradyp bolýar (“sowuk howa” diýiň).

Tegelek ekran printerini arassalanyňyzda dürli ýagdaýlar ýüze çykýar.Dizaýn gurluşy sebäpli, adaty ekran printeri ýaly siňdiriji kagyzdaky kirleri ýuwmak mümkin däl.Bagtymyza, çap etmegiň has çaltlygy sebäpli, syýa meshde guramagynyň ähtimallygy azdyr.Şeýle ýagdaý ýüze çyksa, topar çap edilende ilki bilen metbugaty duruzyň, soňra grafikanyň çap edilen şablonynyň ýokarsyna ekrany arassalaýjy ýa-da inçejik ulanmak üçin abraziw däl ýumşak mata ulanyň.Soliwent toruň hapalaryny süpürýär.

Käwagt şablonyň aşagyndaky hapalar aýrylýar.Bu ýagdaýda hapany ýumşak mata bilen ýuwaşlyk bilen süpürmeli.Artykmaç güýç ulanmaň.Encokardaky arassalamak we zyýansyzlandyrmak usullary, galam we ekran çap ediş maşynynyň hyzmat möhletini uzaltmak we döwük derejesini peseltmek üçin önümçilik prosesinde ýygy-ýygydan ulanylmalydyr.


Iş wagty: 26-2020-nji noýabr