Tagta çap etmek nähili işleýär?

Tagta çap ediji maşyn, häzirki wagtda ulanylyş ýygylygy ýokary bolan çaphana bolup, adatça plastmassa, oýunjak we aýna ýaly pudaklara degişlidir.Umuman aýdanyňda, pad çap ediji maşyn, häzirki makalanyň ýüzüni çap etmek we bezemek, makalalary owadanlamak we önümleriň satuw mukdaryny gytaklaýyn ýokarlandyrmak üçin oňat rezin kelleli çaphana tehnologiýasyny kabul edýär.Tagta çap etmek nähili işleýär?

Birinji ädim, syýa çyzylan tabaga sepmeli we artykmaç syýa çekip bolýan gyryjy bilen süpürmeli.Dökülen meýdanda galan syýa bugarýar we soňra jele meňzeş bir görnüşi emele getirýär, şonuň üçin plastmassa kellesi çyzylan plastinka düşürilýär we syýa rahat siňýär.Bu amalda ilkinji ädimdir we syýa siňdirilmegi çapyň hiline gönüden-göni täsir eder.Düwürtikler gaty köp bolansoň, çap edilen zatlaryň nagşy gaty galyň bolýar;syýa gaty kiçi bolsa, çap edilen zadyň nagşy gaty ýeňil bolýar.

Soňra ýelim kellesi çyzylan tabakdaky syýaň köpüsini siňdirýär we soňra ýokary galýar.Bu wagt galan gury syýa ýüzügi, çap edilen zadyň plastmassa kellesine berk baglanyşygyny aňsatlaşdyryp biler.Kauçuk kellesi obýektiň üstünde togalanýan hereket döredýär we şeýlelik bilen çyzylan plastinkadan we syýa ýüzünden has köp howa çykarýar.

Önümçiligiň ähli döwründe syýa we plastmassa kelläniň hyzmatdaşlygy iň möhümdir.Umuman alanyňda, iň oňat gabat gelýän plastinkadaky ähli syýa çap ediljek obýekte geçirilýär.Şeýle-de bolsa, rezin kellesi amatly ýagdaýa gelmezligi üçin howa, temperatura we statiki elektrik ýaly faktorlara aňsatlyk bilen täsir edýär.Şol bir wagtyň özünde, üstünlikli çap edilmegi üçin deňagramly ýagdaýa gelmek üçin üýtgäp durmagyň tizligini we dargamak tizligini bilmelidiris.

Diňe oňat çap ediş amalyny özleşdirmek bilen önümiň çap edilen zatlary owadan edilip, sarp edijileriň lezzetini aňsatlaşdyryp bolar.


Iş wagty: 26-2020-nji noýabr