Aýna ekrany çap ediji maşyn ulanmak we näsazlyklary düzetmek

1. Aýna ekrany çap ediji maşyn, aýna ekrany çap ediljek bolsa, aýna ekrany çap ediş enjamyndan aýrylyp bilinmez.Aşakdakylara bölünse, ony bölüp bolar: awtoulag aýna ekrany çap ediji maşyn, in engineeringenerçilik aýna ekrany çap ediji maşyn, mebel aýna ekrany çap ediji maşyn, öý enjamlary aýna ekrany çap ediji maşyn we mahabat aýna ekrany çap ediji maşyn.

2, nagyş ýa-da çyzykly saç

Ekranda çap ediji maşynda ýüpek ekrany çap etmek gaty köp we ekranyň ýazgysy gowşady;gowşak ekranyň we substratyň arasyndaky aralyk üýtgeýär;gysgyç bilen substratyň arasyndaky burç dogry däl ýa-da güýç deň däl;çap materialynyň yzygiderliligi gaty inçe ýa-da gaty gurak;Gaýtadan işlenen eseriň aşaky gatlagy arassalanýar we çözüji ulanylandan soň ekran guradylýar.

3, setiriň ýoýulmagy

Çap ediş materialy gaty inçe we çap güýji gaty güýçli;çap materialy deň derejede sazlanýar (çap materialynyň çözgüdi deň däl dargaýar);arassa galypdaky çözüji ýa-da arassalaýjy serişde guradylmaýar ýa-da iş bölegi gaýtadan işlenende ýer arassalanýar.Agent gurak ýa-da hapa däl;ilkinji dyrmaşandan soň, çap torunyň möhürleýji güýji gaty uludyr, şonuň üçin az mukdarda çap materialy toruň içine çykarylýar;Çap ediş plastinkasynyň hereket edýän (hereket edýän) tizligi çap substratynyň täsirli çäginde gaty uly., çap etmegi duruzmak ýa-da gaýtalamak we ş.m .;Çap edilen materialyň nepisligi saýlanan mesh belgisine gabat gelmeýär.

4, çap ediji material gaty ýelmeşýär we hapalary bar, deşikleri dakýar;ýa-da çap materialy gaty ýelmeşýär, çap güýji ýeterlik däl;

Substratyň üstü arassa we ýagly däl;çap materialy gaty ýelmeşýär, arassa galyndydaky hapalar aýrylmaýar, çap materialynyň bölejikleri uly, beýik toruň meshi geçmeýär;ýüpek ekranyň guratma tizligi gaty çalt, ekranyň çap edilýän ýeri tükenýär;Çap ediş materialy tor öndürmek üçin wagty wagtynda möhürläp bilmedi;çap etmegiň deňsizligi deň däldi, ýa-da uly ýa-da kiçi;substratyň üstü deň däldi.

5, nagyş çyzygynyň gyralary, gysgyçlar, kameralar we ş.m.

Çap ediş materialy taýýarlananda kämillik döwri ýeterlik däl.Çap ediş materialyndaky galyndy köpürjikler arassa işlemeýär.Küpek ekrany çap edilenden soň howa köpürjikleri substratda reňklenýär.Çap ediş substratynyň üstü arassa däl, tozan täsir edýär, çap ediji güýç nädogry, yşyk deň däl ýa-da çap edilýär.Güýç ýeterlik däl;substratdaky çap edilen zatlar gury däl we saklanýan ýeri tozan sebäpli döreýär;Çap etmegiň degişli şertlerinde ekranyň we substratyň arasyndaky aralyk gaty uly;ekrandan öň arassalamak gutarnykly däl.

Bu kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolanymyzda, ýokardaky nokatlara laýyklykda ekrany çap ediji maşyn ekrany çap önümleriniň hiliniň sebäplerini üns bilen seljermeli we sebäpler bilen ýüze çykan meseleleri çözmeli.Torlary uzatmak meselesi ýaly çyzylmadyk çaphana amallary sebäpli ýüze çykýan hil meselesi barada aýdylanda bolsa, uzak aralyk meselesi, ýüpek ekranyň galam ýasamak meselesi, iş böleginiň daşky görnüşi we çap materiallarynyň gabat gelmegi täsir eder. ýüpek ekrany çap etmegiň hili.Bular üns bermeli ýerlerimiz.


Iş wagty: 26-2020-nji noýabr